GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Zgłaszanie kandydatów do nagrody, wyróżnienia zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2017 roku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani, związki i kluby sportowe,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby zgodnie z załączonym regulaminem, w terminie do 31 stycznia 2018r., w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:

  • nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,
  • imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
  • uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika,
  • potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust.4 regulaminu przyznawania nagród,
  • informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata,
  • miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
  • pisemną zgodę kandydata.

Do wniosku należy dołączyć dokument, wydany przez odpowiedni polski związek sportowy, potwierdzający osiągnięcie przez zawodnika wyniku sportowego stanowiącego podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

Podstawą przyznawania nagród jest:

  • Uchwała Nr XXXVII/284/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia  28 listopada 2013 r.  w sprawie  określenie zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Wójt Gminy Gierałtowic

 Joachim Bargiel

Dokumenty do pobrania ( regulamin oraz wniosek) na stronie: http://bip.gieraltowice.pl/4679/ogloszenie-zglaszanie-kandydatow-do-nagrody-wyroznienia-zawodnikow-ktorzy-osiagneli-wysokie-wyniki-sportowe-w-2017-roku.html

Info: gieraltowice.pl