W Gierałtowicach odbyła się debata o zasadności wprowadzenia edukacji regionalnej w placówkach oświatowych tej gminy.

– Wychowanie do przyszłości musi być oparte na naszym dziedzictwie kulturowym, na wartościach czerpanych z najbliższego otoczenia, w którym wzrasta dziecko. To zadania stojące przed edukacją regionalną. Należy ją pojmować jako odkrywanie oblicza swej tożsamości zawartej w tradycji, historii, kulturze, przyrodzie i codzienności życia na śląskiej ziemi. Troska o rozwój regionalizmu legła u podstaw idei przedyskutowania celowości i zasad wprowadzenia takich zajęć w placówkach oświatowych naszej gminy – informuje Stefan Duda, historyk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Roman Włodarz – zastępca wójta Gminy Gierałtowice, Barbara Mansfeld – kierownik Referatu Edukacji UG w Gierałtowicach, dr Łucja Staniczek – wiceprezes Związku Górnośląskiego i prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, Alojzy Zimończyk – konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku i członek Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich; Janina Cicha-Rożek – prezes koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i radna Rady Gminy Gierałtowice, Tatiana Kowalska – radna Rady Gminy Gierałtowice i nauczycielka w ZSP w Gierałtowicach, Urszula Cieślik – dyrektor ZSP w Gierałtowicach, Barbara Sztejnbis – regionalistka, nauczycielka w ZSP w Gierałtowicach oraz Stefan Duda.

W dyskusji głos zabrała też młodzież, wskazując na argumenty za i przeciw wprowadzeniu zajęć edukacji regionalnej. Michał Brzezina oraz Maciej Dziendziel, w ograniczonych czasowo wystąpieniach, starali się przekonać do swych racji. Grzegorz Suchan utrwalił przebieg rozmów, wykonując w pełni profesjonalne zdjęcia. Nie zabrakło też gwary śląskiej. Aneta Machulik i Beata Bonik przedstawiły scenkę z życia rodziny śląskiej. Tekst i pomysł był ich autorstwa.

Podczas wymiany poglądów wszyscy uczestnicy dyskusji pozytywnie ocenili ideę wprowadzenia zajęć edukacji regionalnej. Podkreślono, iż zasoby finansowe pozwalają na rozpoczęcie zajęć w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie przygotowania nauczycieli.

Wskazano na potrzebę zachowania właściwych proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną, a praktyczną. Zwrócono uwagę, że nie należy przeciążać młodego odbiorcy teorią z jednej strony, ale z drugiej unikać uogólnień deformujących przekaz. Podkreślono rolę projektu, który wyzwala kreatywność. Zachęcano nauczycieli do poszerzenia swych umiejętności w ramach Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie. Za celowe uznano współdziałanie nauczycieli regionalistów z terenu gminy, którzy powinni opracować podstawy teoretyczne zajęć regionalnych. Przedstawiono propozycję wsparcia tych działań ze strony metodyków.

– Debata poświęcona edukacji regionalnej w roku ogłoszonym Rokiem Powstań Śląskich, okazała się bardzo owocna. Należy ją traktować jako dobry zaczyn kolejnych działań – podsumowuje Stefan Duda.

Info: starostwo.gliwice.pl