GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XXXIX/268/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i  podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, Referat Planowania Przestrzennego (pok. nr 109), ul. Ks. Roboty 48, Gierałtowice, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.gieraltowice.pl/.

info. gieraltowice.pl