O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 07.08.2019r. wydana została decyzja nr 35/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach na działkach nr 798/53, 232/51 (k. m. 3, obręb Gierałtowice)”

na rzez Inwestora –  Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAĆ DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJĄCE TO ŻĄDANIE.

Info: gieraltowice.pl