Gierałtowice: Sesja Rady Gminy Gierałtowice nr XLVII 13.04.2022 r.

0
208

Sesja Rady Gminy Gierałtowice nr XLVII 13.04.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szary, działając na podstawie:

– art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559),

zwołuje na 13 kwietnia 2022 r.

SESJĘ RADY GMINY GIERAŁTOWICE Nr XLVII/22

Miejsce obrad: sala sesyjna Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A Gierałtowice

Godzina rozpoczęcia sesji: 17.00.

Proponowany porządek sesji: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/dd1ff684-d933-4

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
 
 
2.
Przedstawienie porządku obrad i informacja o protokołach z sesji z 9.03.2022 r. i 23.03.2022 r.
 
 
3.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań,
 
 
4.
Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym;
 
 
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
 
 
a)
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 34/2022),
 
 
b)
zmieniającej uchwałę w sprawie budz˙etu Gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 35/2022),
 
 
c)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice – Etap I (druk 31/2022),
 
 
d)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia” (druk 32/2022),
 
 
e)
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2022 roku (druk 32/2022),
 
 
f)
w sprawie wyboru członków Kapituły V edycji wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (druk 33/2022);
 
 
6.
Sprawy sołectw, informacje sołtysów;
 
 
7.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym;
 
 
8.
Wolne głosy, komunikaty i informacje;
 
 
9.
Zamknięcie posiedzenia.