Gierałtowice: ROZDAJEMY BEZPŁATNE KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE

0
1262

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że w dniu 26.04.2021 r. rusza nabór wniosków celem bezpłatnego użyczenia kompostowników na terenie Gminy Gierałtowice.

Celem użyczania kompostowników na terenie Gminy Gierałtowice jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania bioodpadów (odpadów zielonych i odpadów kuchennych), zwiększenie ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych i przez to ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy Gierałtowice.

W pierwszym naborze mamy do rozdania 100 sztuk kompostowników o pojemności 850 litrów każdy. O przyznaniu kompostowników decyduje kolejność zgłoszeń.

O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Gierałtowice, a która to do tej pory nie kompostowała na nieruchomości bioodpadów (nie korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), a ma taką możliwość, tj. dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich oraz ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, wnioski będzie można składać wyłącznie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w terminie od 26.04.2021 r.

Umowy użyczenia zostaną zawarte na okres 24 miesięcy. Po tym okresie kompostownik staje się własnością użytkownika.

Po podpisaniu umowy użyczenia trzeba będzie tylko:

  1. odebrać kompostownik z PSZOK w Gierałtowicach  w godzinach jego otwarcia do 14 dni (UWAGA! kompostowniki są do samodzielnego montażu; opakowanie o wymiarach wys.: 112 cm, szer.: 80 cm, gł.: 15 cm),
  2. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gierałtowice dotyczącą nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano przydomowy kompostownik,

i można rozpocząć kompostowanie bioodpadów w otrzymanym kompostowniku.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem użyczania kompostowników na terenie gminy Gierałtowice. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-393 lub 32 30-11-391.

REGULAMIN UŻYCZANIA KOMPOSTOWNIKÓW NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE 

Załącznik nr 1 Wniosek o użyczenie kompostownika 

ogłoszenie na tablice kompostowniki.pdf

kompostownik evogreen 850l.png   

info: gmina Gierałtowice