W ostatnich 3 miesiącach miały miejsce 3 spotkania Rady Sołeckiej z Gierałtowic.

W czasie dwóch majowych (8 i 30 maja) omawiane były następujące kwestie:
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw
– Zarekomendowano, aby odcinek planowanej drogi łączącej m. ul. Konopnickiej i ul. Chudowską odsunąć od istniejącej linii kolejowej tak, aby pomiędzy projektowaną drogą a istniejącą linią kolejową powstały działki nadające się do racjonalnego zagospodarowania, o dł. min. 50 m. i dopasownie stref w okolicy wyżej wymienionej drogi, w celu ułatwienia prowadzeina upraw rolnych jak i ewentualnej zabudowy
– zaproponowano inny przebieg planowanej drogi w rejonie ul. Granicznej i ul. Zgrzebnioka. I dodanie dwóch dodatkowych dróg, nawiązujących do przebiegu ulic Ogrodowej, Powstańców Śl. i Mickiewicza , wykorzystując istniejące przebiegi dróg wewnętrznych w rejonie prowadzonej obecnie intensywnej zabudowy przy ul. Granicznej, aby umożliwić optymalne dojazd do działek i ułatwić zagospodarowanie terenu.
Na koniec tego punktu spotkania Rada Sołecka zwróciła się z apelem do Wójta oraz Rady Gminy o możliwie szybkie i sprawne zatwierdzenie omawianego planu dla sołectwa Gierałtowice, co skutecznie ograniczy obecnie powstający chaos przestrzenny, generowany wydawanymi punktowo decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Sprawy bieżące:
– zaplanowano na 17 maja akcje sprzątania sołectwa wraz ze stażakami Ochotnicza Straż Pożarna Gierałtowice (w rejonie ulicy Brzezina oraz droga polnej wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Beksza)
– wskazano na brak oświetlenia ulicznego na ul. Zgrzebnioka, pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Ofiar Obozów. Pani Sołtys zobowiązała się do złożenia w tej sprawie wniosku na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy
– omówiono temat planowanej metropolitalnej sieci ścieżek rowerowych. Wskazano potrzebę ujęcia w niej odcinka od Bojkowa, gdzie kończy się istniejąca ścieżka, wzdłuż ul. Bojkowskiej i ul. Wojciecha Korfantego, poprzez ul. Południową i ul. Stachury do ul. Polnej w Przyszowicach.
– poruszono problem nieprawidłowego parkowania przez kierowców na parkingu przy szkole od strony ul. ks. Władysława Roboty. Zarekomendowano umieszczenie w tych miejscach donic z odpowiednio dobraną roślinnością, co uniemożliwi występowanie wyżej opisanych sytuacji
– Rada zaapelowała do wójta o skuteczne sfinalizowanie nabycia od p. Grychtoła działki w rejonie LKS Gierałtowice, przeznaczonej na rozbudowę boiska.
– Rada Sołecka zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Gminy, aby ten zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o podjęcia działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ul. ks. Roboty. Zaproponowano kilka alternatywnych rozwiązań, mogących poprawić obecny stan:
a) wzbudzaną sygnalizację świetlną, reagującą na niedopuszczalną prędkość pojazdów,
b) fotoradar,
c) tablicę, wyświetlającą aktualną prędkość nadjeżdżających pojazdów, w odniesieniu do prędkości dopuszczalnej.

Na spotkaniu 9 lipca podejmowaliśmy następujące tematy:
1. Petycja rodziców sześciolatków w sprawie kontynuacji wyjazdów na zajęcia na basenie „Wodnik”. RS, wstrzymuje się z zaopiniowanie oczekując na odpowiedź p. Wójta w sprawie tej petycji.
2. Wniosek mieszkańców ul. Polnej oraz ul. Alfonsa Zgrzebnioka o zamontowanie progów spowalniających oraz ograniczenia prędkości do 30km/h. RS zaopiniowała pozytywnie ww. wniosek.
3. Budowa ronda na DW 921 – skrzyżowanie ul. Wojciecha Korfantego i ul. ks. Władysława Roboty. RS zapoznała się z odpowiedzią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i zwróciła się się do p. Wójta o złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.
4. Sprawy bieżące:
– systematyczne zaśmiecanie rejonu górki saneczkowej za budynkiem Urzędu Gminy. Zaproponowano montaż kosza na śmieci oraz rozważenie modernizacji istniejącego w tym rejonie systemu monitoringu tak, aby obejmował on ww. rejon.

info: rada sołecka gierałtowice