Przedstawiciele zakładu górniczego – KWK „Knurów-Szczygłowice”, przedstawili projekt zmiany sposobu eksploatacji ściany nr 25, w pokładzie 405/1.
Zmiana zaplanowanej i wcześniej uzgodnionej przez Urząd Górniczy eksploatacji ww. ściany polegać ma na skróceniu planowanego jej wybiegu od strony wschodniej o ok. 50 m.
Przyczyną zmiany projektu eksploatacji, wg. przedstawicieli kopalni, są niekorzystne warunki geologiczne. Dodatkowo, przedstawiono do wglądu mapy prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej wg pierwotnego projektu oraz według projektu uwzględniającego postulowane zmiany z których wynikało, iż skrócenie wybiegu ww. ściany, w połączeniu z opóźnieniem jej eksploatacji w stosunku do prowadzonej już w sąsiedztwie eksploatacji przez KWK „Sośnica”, spowoduje zmniejszenie zasięgu i kategorii wpływów, w stosunku do pierwotnie prognozowanych.

Przedstawiciele Rady Sołeckiej zwrócili uwagę wnioskodawcom, że warunkiem uzgodnienia eksploatacji w tym rejonie było zobowiązanie się zakładu górniczego do wykonania niezbędnych robót hydrotechnicznych, opisanych precyzyjnie co do zakresu i terminów w dokumencie pt.: „Harmonogram działań dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Bojkowskiego w rejonie ulic Ofiar Obozów Hitlerowskich i Obrońców Granicy w Gierałtowicach”.

Wnioskodawcy potwierdzili podjęte wcześniej zobowiązania, jednocześnie informując zebranych, że wniosek o pozwolenie na budowę, wraz z niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami został złożony do odpowiedniego organu w dniu 28.02.2019 r., celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, wejście w teren i rozpoczęcie prac możliwe będzie nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku.

Po dyskusji, podczas której omówiono występowanie wpływów eksploatacji górniczej na terenie sołectwa Gierałtowice, Rada przeprowadziła głosowanie, w którym jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dotyczącą skrócenia wybiegu ściany nr 25 w pokładzie 405/1, co będzie skutkować zmniejszeniem szkód górniczych, pochodzących z tego wyrobiska.

info: Rada Sołecka Gierałtowice