Gierałtowice: Od grudnia br. wprowadzamy zmiany w sposobie przyjmowania odpadów w PSZOK…

0
311

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:

1) od wytwórcy odpadu komunalnego – po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz złożeniu oświadczenia, że odpady zostały wytworzone na terenie Gminy Gierałtowice.

Przez wytwórcę odpadu rozumiemy osobę, która mieszka na terenie nieruchomości położonej w Gminie Gierałtowice, dla której złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OŚWIADCZENIE O WYTWORZENIU ODPADÓW

2) od osoby trzeciej – po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz przedłożeniu upoważnienia od wytwórcy odpadów komunalnych (osoby, która mieszka na terenie nieruchomości położonej w Gminie Gierałtowice, dla której złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do przekazania odpadów do PSZOK wraz z oświadczeniem o ich wytworzeniu na nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Gierałtowice.

Przez osobę trzecią rozumiemy przedstawiciela firmy transportującej odpady lub każdego, któremu zlecono przetransportowanie odpadu.

UPOWAŻNIENIE DO ODDANIA ODPADÓW

Powyższe dokumenty są dostępne w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalne Urzędu Gminy w Gierałtowicach (pokój nr 3), bezpośrednio w PSZOKu oraz na stronie internetowej.

Grudzień będzie miesiącem „przejściowym”, natomiast od stycznia bez podpisanych dokumentów pracownik odmówi przyjęcia odpadów.

Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOKu : https://gieraltowice.pl/…/pszok-to-nie-wysypisko-smieci…

Info: Gmina Gierałtowice