OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./ , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

informuje, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kłak, I-PROJEKT, z dnia 20.07.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Granicznej i ut Krótkiej w Przyszowicach, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci gazowej śr/c w Przyszowicach wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej 26a'”‚

Działki nr: 1973/277, 1974/277, 24/1.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109 w następujących godzinach:

-poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 9:30; 13:30 – 15:00

-czwartek 7:00 – 9:30; 14:30 – 17:00

-piątek  7:00 – 10:00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI 1 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Info: gieraltowice.pl