ZAPROSZENIE III DO SKŁADANIA OFERT

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” realizowanego w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu pok. 5).

Dokumenty do pobrania

Info: czerwionka-leszczyny.pl