Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony piątek, radni udzielili Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny W. Janiszewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, radni przeprowadzają również głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, na podstawie Raportu o stanie miasta. Taki raport został przygotowany i przedstawiony radnym także w tym roku. Poza podsumowaniem działalności burmistrza w roku 2019, sprawozdaniem z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta, dokument zawiera ponadto dane prezentujące procesy rozwoju miasta na przełomie kilku ostatnich lat, a także dane demograficzne.

„Raport jest kwintesencją tego, co na przestrzeni całego roku wydarzyło się na terenie gminy, zarówno w obszarze finansowym – co z punktu widzenia działalności urzędu jest kluczowe – jak i wszystkiego, co jest pochodną realizacji zadań zawartych w budżecie. Raport pokazuje wszystko to, co robimy. Daje nam pełen obraz, jak rozwija się gmina, jakie inwestycje, przedsięwzięcia i zadania są realizowane, a przez to dotyczy również bezpośrednio mieszkańców naszej gminy” – podsumował burmistrz W. Janiszewski, omówił także najważniejsze kwestie poruszone w raporcie.
Następnie radni rozpoczęli dyskusję nad raportem i oceną działalności burmistrza Gminy i Miasta, po której nastąpiło głosowanie ws. wotum zaufania dla burmistrza. Przy 7 głosach przeciw i 12 za, burmistrz W. Janiszewski otrzymał wotum zaufania radnych.

W dalszej kolejności procedowano absolutorium, które zostało udzielone burmistrzowi stosunkiem głosów 14 za do 5 przeciw.

Sposób gospodarowania gminnymi pieniędzmi co roku poddawany jest, zgodnie z przepisami, kilkuetapowej kontroli. Burmistrz W. Janiszewski oraz Skarbnik Gminy i Miasta Z. Wojtyło prezentują stan gminnych finansów. Przedstawiane jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miejskim radnym, przedstawia się także sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Gminy i Miasta. Następnie prezentowana jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na tej podstawie radni podejmują decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium.

„Chcę serdecznie podziękować radnym za udzielenie mi absolutorium – powiedział burmistrz. Dziękuję za wsparcie, zrozumienie oraz zaufanie. Dziękuję także za głosy przeciwne. Zawsze podkreślam, że samorząd jest najlepszą formą sprawowania władzy. Dziękuję radnym, za to, że możemy działać razem, mając na celu rozwój naszej gminy, dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy każdego dnia pracują na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę i realizację wspólnych celów”.

Podczas sesji radna Izabela Rajca przekazała na ręce Burmistrza Gminy i Miasta symboliczny czek w ramach rządowej tarczy dla samorządów. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ma szansę pozyskać ok. 5,8 mln zł wsparcia na inwestycje.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=NAQzyhuhVrc 

https://www.youtube.com/watch?v=5TlJylWfV6A

Info: czerwionka-leszczyny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here