Czerwionka-Leszczyny: Stawki za śmieci pójdą w górę

0
641

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach przyjęte zostały nowe stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami. Będą one obowiązywać od marca br. Niestety, tak jak w wielu miejscowościach, opłaty pójdą w górę.

Dlaczego drożeją śmieci?

Powodów jest wiele – drożeje ich wywóz i zagospodarowanie, ma to związek ze wzrostem kosztów pracy – wzrasta minimalne wynagrodzenie, koszt składowania odpadów na składowisku i opłata za umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłata marszałkowska, a także wzrost cen energii materiałów i usług, kosztów transportu odpadów i zmiany techniczne instalacji. Warto zaznaczyć, że na powyższe składowe Gmina i Miasto nie ma wpływu.

„Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańcówZ tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów znajdującego się w Leszczynach, koszty administracyjne systemu, a także koszty edukacji ekologicznej” – wyjaśnia Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

W roku 2019 stawka za odbieranie i zagospodarowanie 1 tony odpadów przez firmę zewnętrzną wynosiła 412,74 zł, w roku 2020 stawka za odbieranie wynosiła 522,29 zł, więcej o 109,55 zł, w tym roku – 656,64 zł, zatem mamy wzrost o kolejne 134,35 zł na każdej tonie odebranych odpadów.

Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania, tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy.

Tymczasem, średnia ilość odpadów odebranych na jednego mieszkańca w kg także stale rośnie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w 2013 r. 1 mieszkaniec w naszej gminie wytwarzał 334 kg odpadów rocznie – w 2020 r. 598 kg obserwujemy więc wzrost aż o 264 kg.
Najgwałtowniej rosną ilości „produkowanych” przez mieszkańców odpadów zielonych. Ta frakcja odpadów jest bardzo ciężka i ma znaczny wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania. Obecnie obserwujemy, że przy niektórych posesjach wystawianych jest kilkadziesiąt brązowych worków na jeden odbiór! Koszone są graniczące z posesjami łąki, pola, a odpady z tego terenu nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych, za który wszyscy mieszkańcy ponoszą wspólną opłatę. Dla przykładu, w lipcu 2020 r. odebraliśmy aż 673,02 ton bioodpadów, co stanowi ponad 30% całego strumienia. A ponieważ wysokość stawki za odebranie i zagospodarowanie jednej tony odpadów wynosi 656,64 zł osoba, która wystawi ok. 50 brązowych, ciężkich worków z trawą na jeden odbiór przekazuje do systemu odpad, za który wszyscy płacimy ponad 656 zł.

Istotne znaczenie na koszty związane z wykonaniem usługi przez firmę wybraną w drodze przetargu mają czynniki wymienione na wstępie tj.

 •  wzrost „opłaty marszałkowskiej”
Tabela - Stawki za składowanie tony odpadów: 2017 rok - 140 złotych, 2018 rok - 170 złotych, 2019 rok - 220 złotych, 2020 rok - 270 złotych

 • wzrost płacy minimalnej z 1850 zł w 2016 r. do 2800 zł w 2021 r.,
 • ogólny wzrost cen energii, towarów i usług
 • wzrost wymogów technicznych m.in. instalacji do przetwarzania odpadów
 • wzrost kosztów transportu, przy którym warto się na chwilę zatrzymać. Im gmina ma mniejszy obszar i bardziej zwartą zabudowę, tym koszty transportu są niższe. Na koszty ma też więc wpływ specyfika naszej gminy, mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze (powierzchnia gminy porównywalna do powierzchni Rybnika), gdzie dominuje zabudowa niska – domy jednorodzinne, często rozproszone. Do każdego domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste – odbiór wychodzi taniej. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów – biodegradowalnych i popiołu.

Ile zapłacimy?

Od 1 marca obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami:
 •  29,50 zł od osoby w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 •  26,00zł za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość.

W przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka wynosi 59,00 zł.

Ile płacą nasi sąsiedzi?

Tabela - podstawowa opłata miesięczna od osoby w sąsiednich miejscowościach: Rybnik - 24 złote, Ornontowice - 29 złotych, Orzesze - 33 złote, Knurów - 24 złote, Gierałtowice - 36 złotych 30 groszy, Mikołów - 29 złotych, Wodzisław - 26 złotych 10 groszy, Jejkowice - 26 złotych

„Gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami z budżetu, bo nie ma takiego umocowania prawnego, jednocześnie nie może finansować innych zadań ze środków pochodzących z opłaty. Mieszkańcy nie mogą płacić za odpady więcej niż wynika to z wydatków ponoszonych przez gminę. Pojawiające się czasem głosy, wedle których gminy zwiększają opłaty za śmieci, aby podratować budżet są kompletnie nieprawdziwe” – zaznacza Elżbieta Student.

 Jak policzyliśmy nową stawkę?

Prognozowana łączna suma wydatków przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w 2021 r. przy założeniu, że odpady będą wytwarzane w ilości 1 600 ton miesięcznie:

 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów (oferta złożona w przetargu publicznym) 1 620 ton * 656,64 zł = 12 765 081,60 

 2. Pozostałe koszty funkcjonowania systemu – 780 000,00 

 • wynagrodzenia pracowników,
 • obsługa PSZOK,
 • koszty edukacji ekologicznej,
 • usługi pocztowe

Łączny przewidywany koszt funkcjonowania systemu 13 545 081,60 

Prognozowane wpływy z części nieruchomości niezamieszkałych – 420 000,00 

Koszty funkcjonowania systemu pomniejszone o wpływy z nieruchomości niezamieszkałych 13 125 081,60 zł

 1. Liczba zadeklarowanych mieszkańców na koniec 2020 r. – 37 066 osób

 2. Średnia stawka opłaty na 1 mieszkańca na miesiąc w 2021 r. – 29,50 zł.

Powyższe koszty funkcjonowania systemu wyliczone są w oparciu o art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na zapisy przedmiotowej ustawy gminy nie mają wpływu.

Info: czerwionka-leszczyny.pl