Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno – Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 marca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.,
4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r.,
5) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

Info: czerwionka-leszczyny.pl