W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, związanych z przebudową skrzyżowania ulic ks. Pojdy – Ligonia – dojazd do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny, informujemy, że od 16 kwietnia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu w tym rejonie.

Prosimy mieszkańców i użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego w sposób tymczasowy oznakowania.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, skrzyżowanie ul. Pojdy-Ligonia-Reymonta zostanie przebudowane na rondo.

Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadził procedury przetargowe, podpisana została umowa z wykonawcą prac. Kwota inwestycji to 2,6 mln zł, w tym 1 mln zł stanowi wkład własny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, resztę środków przekazuje na ten cel Starostwo Powiatowe w Rybniku.

 Zakres robót obejmuje wykonanie:

         – robót przygotowawczych,

         – robót rozbiórkowych,

         – frezowania nawierzchni jezdni,

         – warstw odsączających i podbudów z tłucznia kamiennego,

         – podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ,

        – warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

        – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ,

         – przebudowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej,,

         – ułożenie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem,

         – ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

         – ułożenie kostki granitowej o wym. 15*17cm,

         – odwodnienia, kratek ściekowych, studni rewizyjnych,przyłączy,

         – regulacji wysokościowej studni, skrzynek zasuw wodociągowych,

         – zabezpieczenia urządzeń obcych,

        – wprowadzenia stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe.

 część telekomunikacyjną oraz część energetyczną prac.

Zadanie powinno zostać zakończone jesienią br.

W związku z objazdem na linii 309, 311A, 311B i 313, który zostaje wprowadzony z dniem 17.04.2019 roku (dotyczy częściowego zamknięcia skrzyżowania ulicy J. Ligonia z Ks. Pojdy) informujemy, że przystanek „Leszczyny Ligonia” zostaje wyłączony z ruchu. Zamiennie zostaje uruchomiony przystanek na ul. Morcinka.

Info: czerwionka-leszczyny.pl