Dziś w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się podpisanie umów w ramach przyznanych środków na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przypomnijmy, że Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała na ten cel dotację w wysokości blisko 22 mln zł.

Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” polegał będzie na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub przebudowę instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:

– instalacje fotowoltaiczne – 461 szt.,

– instalacje solarne – 46 szt.,

– pompy ciepła do c.w.u. – 97 szt.,

– pompy ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt.

W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji. Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

„Szeroko pojęta ochrona środowiska jest jednym z naszych priorytetów, jestem przekonany, że to będą doskonale wydane pieniądze – zainwestowane w ekologię i zdrowie mieszkańców – podkreślił Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. – Życzę wszystkim beneficjentom, aby te środki zostały szybko wydane z korzyścią dla naszych mieszkańców”.

„Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze, jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE. Mogę już przekazać informację, że w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęliśmy kolejny projekt na dofinansowanie i miło mi podkreślić, że Czerwionka-Leszczyny również została jego beneficjentem” – zapowiedział Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża

„Niezmiernie cieszę się, że nasza gmina jest jedną z tych, które otrzymały dotację. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo mówi się o likwidacji niskiej emisji i walce o czyste powietrze. W naszej gminie kładziemy więc ogromny nacisk na kwestie związane z pozyskiwaniem środków na te cele. Chcę podkreślić, że pozyskane środki finansowe trafią bezpośrednio do mieszkańców – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – W imieniu wszystkich beneficjentów środków przeznaczonych na walkę z niską emisją chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce samorządu województwa a także wszystkich zaangażowanych w przygotowanie, realizację i rozliczenie projektów – dodał burmistrz.

Mieszkańcom – beneficjentom projektu przypominamy, aby nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy z gminą. Będziemy Państwa informować pisemnie o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.

Harmonogram realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w Czerwionce-Leszczynach”

Okres

Działania

Sierpień 2019 r.

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Lipiec 2019 r. – Wrzesień 2019 r.

Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego
w procedurze przetargowej.

Wrzesień 2019 r. – Październik 2019 r.

Spotkania z mieszkańcami.

Listopad 2019 r. – Styczeń 2020 r.

Podpisywanie umów z mieszkańcami na realizację projektu.

Styczeń 2020 r. – Grudzień 2020 r.

Realizacja projektu przez mieszkańców.

 

Info: czerwionka-leszczyny.pl