W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi składania wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że obecnie trwają konsultacje zapisów regulaminu naboru z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje OZE:

  • instalacje fotowoltaiczne,

  • instalacje solarne,

  • pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u,

  • pompy ciepła do c.w.u.

Wysokość grantu – do 95 % kosztów kwalifikowalnych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Planowany termin złożenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie – do 26 marca 2018 r.

Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
• w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, parter,
• w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, I piętro,
• telefonicznie: 32 429 59 87, 32 429 59 97

Info: czerwionka-leszczyny.pl