W związku z pojawiającymi się w mediach i mediach społecznościowych informacjami o możliwych nieprawidłowościach w pracach demontażowych prowadzonych w Koksowni Dębieńsko, na wczorajsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Mienia i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zaproszeni zostali przedstawiciele JSW S.A. oraz JSW KOKS S.A.

„Po interwencjach mieszkańców Gminy i Miasta wystąpiliśmy do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności prowadzenia prac rozbiórkowych instalacji w wyłączonej z użytkowania Koksowni Dębieńsko, z wydanym pozwoleniem na rozbiórkę – relacjonował Adrian Strzelczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska. – Otrzymaliśmy już odpowiedź, w której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że po podjęciu stosownych czynności w sprawie ustalono, że roboty rozbiórkowe prowadzone są w legalnym procesie inwestycyjnym pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonych robót, które miałyby skutkować podjęciem stosownych czynności administracyjnych przez organ nadzoru budowlanego. Ewentualne naruszenie zgłoszone zostało także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, kontrola na terenie koksowni jest przeprowadzana, jednak żadne dokumenty w tej sprawie jeszcze do nas nie wpłynęły” – dodał A. Strzelczyk.

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele JSW KOKS S.A., którzy udzielili obszernych wyjaśnień dotyczących prowadzonych prac rozbiórkowych:

 • Prace demontażowe instalacji oddziału węglopochodnych prowadzone są w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych/demontażowych oraz o pozwolenie na rozbiórkę.
 • Prace te prowadzone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu i posiadającą stosowne uprawnienia.
 • Zgodnie z Ustawą o Odpadach, powstające w trakcie prac materiały i odpady są własnością spółki wykonującej demontaż i do jej obowiązków należy właściwe ich zagospodarowanie.
 • Teren  zakładu i działalność pracowników spółki wykonującej demontaż są nadzorowane przez pracowników JSW KOKS S.A. Profesjonalny dozór terenu zapewnia specjalistyczna spółka ochrony. W ocenie JSW KOKS S.A. prace wykonywane są w sposób prawidłowy.
 • JSW KOKS S.A. udostępnia firmie wykonującej demontaż możliwość ważenia pojazdów wywożących odpady. Proces ważenia jest nadzorowany poprzez system rejestracji wizyjnej.
 • Powstające w trakcie prac wody technologiczne oraz wody deszczowe o ponadnormatywnej zawartości substancji chemicznych są przewożone do instalacji w innych koksowniach JSW KOKS SA.
 • Następnym etapem prac demontażowych będzie wyburzenie obiektów piecowni (baterie koksownicze, maszyny piecowe, torowiska, wieże gaszenia, wieże węgla) – będą to głównie prace wyburzeniowe.
 • Postępowanie z uwolnionymi z instalacji terenami będzie przedmiotem odpowiedniego postępowania administracyjnego.
 • Aktualnie w JSW KOKS S.A. oraz w spółce wykonującej demontaż prowadzona jest kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Po wizji lokalnej inspektorzy nie wstrzymali prac demontażowych, jednak kontrola jeszcze się nie zakończyła.

   

„Jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, działając w interesie mieszkańców złożyłem wniosek do WIOŚ-u, z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu. Zależało mi na ucięciu wszelkich spekulacji i wyjaśnieniu sytuacji. Nie wiem czy kontrola jest prowadzona ze względu na mój wniosek, ale deklaruję, że nie pozostałem obojętny na pojawiające się niepokojące informacje. Czekamy na wyniki kontroli i mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie uspokoić naszych mieszkańców” – zaznaczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Mienia i Ładu Przestrzennego, radny Adam Karaszewski.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, który pytał o etapy prowadzenia prac rozbiórkowych i ich zakres. Przedstawiciele JSW zaznaczyli, że 10 lutego minął termin składania ofert na przeprowadzenie drugiego etapu prac rozbiórkowych, które – zgodnie z przewidywaniami – mają zostać zakończone pod koniec 2020 roku.

„Zakładam, że jako spółka z udziałem Skarbu Państwa działają Państwo w sposób całkowicie legalny i zgodny z przepisami. Chciałbym jednak zapytać o działania, które mają być prowadzone w tym miejscu w przyszłości” – zwrócił się do przedstawicieli JSW KOKS S.A. Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w UGiM Grzegorz Wolnik. Zwrócił także uwagę na konieczność wsłuchiwania się w głos społeczności lokalnej przy planowaniu przyszłych zamierzeń inwestycyjnych dla tego miejsca.

Jednak przedstawiciele JSW KOKS S.A. nie byli w stanie przekazać w obecnym czasie szczegółowych informacji dotyczących planowanych w tym miejscu inwestycji.

 

Z uwagi na wagę społeczną procesu rozbiórki uczestnicy spotkania zadeklarowali kontynuację wspólnych spotkań w miarę potrzeb, zaś przedstawiciele JSW KOKS S.A. stałą gotowość do udzielania wszelkich wyjaśnień związanych z likwidacją koksowni.

Zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej, jak i Przewodniczący Komisji podziękowali za otwartość i przedstawione informacje dotyczące procesu likwidacji.

W obradach komisji uczestniczył również Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Rauder.

 

Publikujemy także informację uzyskaną dziś mailowo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

W związku z interwencjami mieszkańców, wynikającymi z obaw o możliwe  negatywne skutki dla środowiska prac rozbiórkowych, prowadzonych na terenie likwidowanej Koksowni Dębieńsko,  31 stycznia br. rozpoczęliśmy kontrole równocześnie w dwóch podmiotach:

– w spółce JSW KOKS S.A. z/s w Zabrzu, która jest właścicielem terenu i obiektów Koksowni oraz

– w spółce  Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z/s w Rudzie Śląskiej, będącej wykonawcą robót rozbiórkowych.

Działania kontrolne trwają, a ze względu na ich początkowy etap – nie można jeszcze formułować żadnych wniosków. 6 lutego br. w ramach prowadzonych kontroli, przeprowadzone zostały oględziny terenu, powiązane z  poborem prób. Próbobiorcy z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddziału w  Katowicach, w obecności inspektorów WIOŚ pobrali do badań próby ścieków odprowadzanych jednym z kolektorów, biegnących z rejonu byłej KWK Dębieńsko i Koksowni Dębieńsko, do rzeki Bierawki oraz prób gruntu bezpośrednio z terenu Koksowni, analizy są w toku – wyników badań można spodziewać się najszybciej pod koniec tygodnia. Informacje dotyczące ustaleń z kontroli będziemy mogli natomiast przekazać dopiero po ich zakończeniu.

Małgorzata Zielonka-Alker, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego, Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Zdjęcia z komisji ochrony środowiska – spotkanie z przedstawicielami JSW KOKS SA.

Info: czerwionka-leszczyny.pl