Od 15 maja gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs wsparty przez środki unijne, umożliwiający realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  Łącznie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zakupi 56 laptopów za kwotę 115 tys. zł.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Przypomnijmy, że Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała poprzednio ok. 100 tys. zł, co pozwoliło zakupić 48 laptopów, z których już korzystają uczniowie.

SP 1 – 3 szt.

SP 3 – 5 szt.

SP 4 – 1 szt.

SP 5 – 3 szt.

SP 6 – 4 szt.

SP 7 – 7 szt.

SP Bełk – 1 szt.

SP Palowice – 8 szt.

SP Przegędza – 2 szt.

SP Stanowice -12 szt.

SP Szczejkowice – 2 szt.

 

Tym razem dofinansowanie skierowane jest do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Samorządom powierzono decyzję o wyborze konkretnych rodzin.

Zapotrzebowanie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostało określone na podstawie informacji od dyrektorów szkół. Zgodnie z zasadami konkursu, gdy lekcje wrócą do szkół, sprzęt ma zostać wykorzystywany podczas zajęć w klasach. Łącznie, dzięki realizacji dwóch projektów, szkolne placówki wzbogacą się o ponad sto laptopów, za kwotę ok. 215 tys. zł.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

Info: czerwionka-leszczyny.pl