Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radni przyjęli budżet miasta na rok 2019.

Dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 166.803.308,56 zł, a wydatki: 169.203.308,56 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 22.815.554,18 zł.

Zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata zadania priorytetowe to:

– termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
– rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna dzielnicy Leszczyny (teren zameczku)
– zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE (w przypadku otrzymania dotacji)
– likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków na terenie zabytkowego osiedla familoków do sieciowego nośnika ciepła (w przypadku otrzymania dotacji)
– adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych
– budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku (w przypadku otrzymania dotacji)
– budowa sali gimnastycznej w Palowicach
– przebudowa ul. Kałuży, przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku
– zadanie drogowe polegające na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonia, ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej (pomoc finansowa)
– budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Szczejkowicach i Czuchowie (pomoc finansowa)

Planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 2.400.000,00 zł. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu: przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 400.000, 00 zł, przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym za procedowanie i za przyjęcie budżetu. Dziękuję skarbnikowi i wszystkim służbom za przygotowanie dokumentu – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Pierwsza ocena budżetu już miała miejsce, Regionalna Izba Obrachunkowa szczegółowo przeanalizowała projekt dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i zaopiniowała go pozytywnie. To z rozwagą przygotowany budżet, oparty na realistycznych założeniach, musimy zmierzyć się z rosnącym obciążeniem finansów samorządu głównie w zakresie zadań oświatowych. Najważniejsze zadania inwestycyjne, które będziemy realizować to te, na które pozyskaliśmy dotacje. Będziemy kłaść nacisk na środki unijne, bo to ostatnia chwila na ich pozyskanie przez samorząd, dzięki czemu Gmina i Miasto może się dynamicznie rozwijać.

Ponieważ była to ostania sesja Rady Miejskiej przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia – zgodnie z tradycją – obecni podczas sesji złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.

Info: czerwionka-leszczyny.pl