Czerwionka-Leszczyny/Cieszyn: Wizyta studyjna w Cieszynie – Program BLASK 2

0
120

24 września uczestnicy Programu BLASK 2 wraz z opiekunami projektu, czyli Powiatowej Szkoły Lokalnych Liderów wyruszyli na wizytę studyjną do Cieszyna, gdzie odwiedzili Fundację Być Razem oraz Urząd Miasta w Cieszynie.

Wizyta studyjna odbyła się w malowniczym Cieszynie. To niesamowite miasto z ciekawą historią. Słynie chociażby z Zamku Cieszyńskiego, browaru czy rotundy Świętego Mikołaja, którą chyba każdy ma w portfelu – na banknocie 20 zł. Cieszyn słynie także z niesamowitych kanapek cieszyńskich.

Fundacja „Być Razem”

Pierwszym celem wizyty była „Fundacja Być Razem”.

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem” z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z do­świad­czeń Sto­wa­rzy­sze­nia jednak zakres jej dzia­łal­no­ści po­sze­rzo­ny jest o pro­wa­dze­nie przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go, wspie­ra­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych również na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, sto­wa­rzy­szeń oraz innych form ak­tyw­no­ści spo­łecz­nej bu­do­wa­nych na war­to­ściach so­li­dar­no­ści, wza­jem­no­ści i współ­dzia­ła­nia.

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” z Cieszyna re­ali­zu­je liczne projekty ukie­run­ko­wa­ne na ak­ty­wi­za­cję osób bez­ro­bot­nych i za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w pro­wa­dzo­nym przez siebie przed­się­bior­stwie spo­łecz­nym wspie­ra­my powrót do spo­łe­czeń­stwa osób za­gro­żo­nych mar­gi­na­li­za­cją.

Prezes Mariusz Andrukiewicz opowiedział gościom o rozwoju przedsiębiorczości społecznej, doświadczeniach i perspektywach. To była niesamowita opowieść o ludziach, którzy robią wielkie rzeczy i o tym, jak ciężko czasem jest iść naprzód z powodu wielu przeszkód. Pomagają osobom na trudnych życiowych zakrętach i ofiarom przemocy; pomagają chorym i niepełnosprawnym; zatrudniają bezrobotnych, prowadzą przepyszne bistro, produkują niesamowite upominki.

Godne polecenia jest przepyszne bistro – pysznie, niedrogo i świeżo, o czym mogli się przekonać BLASKowicze.

Na uwagę zasługuje również niezwykły sklep WellDone.

Wszystkie produkty WellDone wytwarzane są przez osoby powracające na rynek pracy i wspierane przez Fundację “Być Razem”. Ważna jest dla nich filozofia zrównoważonego rozwoju, dlatego produkty tworzą z drewna odpadowego oraz innych materiałów recyklingowych.

Osoby korzystające ze wsparcia Fundacji “Być Razem” uczestniczą w tworzeniu każdego produktu.

Idea stojąca za WellDone uzyskała wsparcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, a projekt wizerunkowy marki został finalistą międzynarodowego konkursu ED Awards.

WellDone wspiera młodych artystów. Ich prace trafiły na wystawy nie tylko w Polsce, ale także w Brazylii, Czechach, Francji, Włoszech, Izraelu, Turcji i Niemczech, gdzie były wielokrotnie nagradzane.

Urząd Miasta w Cieszynie

BLASKowicze mieli przyjemność gościć w Urzędzie Miasta w Cieszynie. O historii miasta, liderstwie, pracy, czy budowaniu niesamowitego zespołu opowiedział im Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna.

„Zwiedziliśmy Urząd Miasta; słyszeliśmy historię niesamowitych ludzi, którzy zbudowali niesamowity zespół, mają niezwykłe osiągnięcia, ale co dziś rzadko spotykane – potrafią się przyznać także do porażek” opisują organizatorzy

Uczestnicy mogli się dowiedzieć na co należy zwracać uwagę na poszczególnych szczeblach kariery; jak wygląda prywatność osób na wysokich stanowiskach, czy o tym kiedy warto zrobić zrobić krok w tył – co również jest cechą prawdziwego Lidera. Rozmawiali także o tym, jak ważne jest, by doceniać ludzi.

O programie

Przypomnijmy, Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego.

Przyszli Liderzy zdobywają odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.