Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzyma dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 21 840 394,62 zł na realizację projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. Spośród 125 złożonych projektów Zarząd Województwa Śląskiego wybrał cztery na łączną kwotę dofinansowania prawie 147 mln zł.

Środki przeznaczone zostaną dla mieszkańców Gminy i Miasta na realizację infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Projekt polegał będzie na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub przebudowę instalacji OZE w
budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:
– instalacje fotowoltaiczne – 461 szt.,
– instalacje solarne – 46 szt.,
– pompa ciepła do c.w.u. – 97 szt.,
– pompa ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt.
W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji. Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

„Inwestycja w odnawialne źródła energii to niezwykle istotna inwestycja w przyszłość naszej miejscowości. Mam nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także całego regionu” – zaznacza Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Z listy projektów grantowych dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego trafi do trzech wnioskodawców tj.:

• Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

• Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny

• Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Natomiast z listy projektów niegrantowych dofinansowanie otrzyma projekt złożony przez gminę Zawiercie.

Pracownicy Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych, a także Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska realizujący projekt informują, że z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy. Nastąpi to po podpisaniu przez Gminę umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Prosimy, aby Mieszkańcy nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy z Gminą. Przyszłych Beneficjentów będziemy informować pisemnie o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.

Info: czerwionka-leszczyny.pl