Arteria Ornontowice: Nabór na stanowisko organizatora przedsięwzięć kulturalnych

0
180

I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla różnych grup wiekowych.
  • Prowadzenia działań animacyjnych.
  • Promocja przedsięwzięć kulturalnych, m.in. tworzenie grafik promocyjnych.
  • Współredagowanie stron internetowych i profili na portalach społecznościowych.
  • Pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym pisanie wniosków o dotacje i granty.
  • Animacja działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz historii Ornontowic.
  • Współpraca z Urzędem Gminy Ornontowice.
  • Analiza potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
  • Odpowiedzialność w zakresie zawieranych umów związanych z prawami autorskimi, oraz posiadanymi licencjami na wykorzystywanie utworów i odtwarzanie film, umowy z ZAiKS i STOART.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania :

1. Wykształcenie min. średnie;

2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;

3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów: Word, Excel i programów graficznych) oraz sprzętu biurowego;
4. Doświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz ich promocji;

5. Doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych;

6. Znajomość historii Ornontowic, w szczególności związanej z działalnością kulturalną;
7. Znajomość przepisów z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej oraz organizacji imprez;
8. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie.

9. Dyspozycyjność, z możliwością pracy w weekendy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Umowa o pracę .

2. Wymiar czasu pracy –1 etat.

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane doświadczenie;
4. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
5. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

do 17 września 2021 r.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko organizatora przedsięwzięć kulturalnych” osobiście w siedzibie ARTerii ul. Zwycięstwa 26, w godz. 8.00- 13.00 lub przesłać listem poleconym na adres:

ARTeria Centrum Kultury i Promocji
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice
w terminie do 17 września 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
1. Przewidywany termin analizy dokumentów to: wrzesień 2021 r.
2. Przewidywany termin zatrudnienia to: październik 2021 r.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32/2354698 w godz. 10.00-13.00.

Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Aleksandra Malczyk

info: Arteria Ornontowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here