Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach prowadzone przez Przewodniczącego Bernarda Strzodę przebiegło zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad, jednak było dość wyjątkowe za sprawą „Raportu o stanie gminy”. Jego sporządzenie, opublikowanie i rozpatrzenie na forum organu uchwałodawczego, jakim w przypadku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest Rada Miejska, wynika z nowelizacji zapisów Ustawy o samorządzie gminnym. Każda gmina, w ustawowym terminie, została zobligowana do przygotowania dokumentu, którego głównym zadaniem – w oparciu o przyjęte strategie i programy – stało się zobrazowanie przemian społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, a także związanych z obszarem kultury i edukacji. Podczas wczorajszej sesji, po wcześniejszym opublikowaniu, przyszedł czas na formalne zaprezentowanie „Raportu o stanie gminy” i publiczną debatę, jaką przewidują nowe przepisy. Podczas sesji Rady Miejskiej multimedialnej prezentacji „Raportu” dokonał Burmistrz Wiesław Janiszewski, rozpoczynając od ogólnej charakterystyki gminy i danych demograficznych. Dokument obejmuje także szereg informacji na temat finansów, inwestycji, edukacji oraz takich dziedzin jak kultura, sport i rekreacji, dodatkowo  zestawia realizowane w 2018 roku strategie, programy i plany. Burmistrz W. Janiszewski podkreślił, że przygotowany „Raport” to pierwszy tego typu dokument w gminie, na co zwrócili także uwagę radni biorący udział w dyskusji: Marek Szczech, Adam Karaszewski i Michał Toman. Zwieńczeniem tej części obrad było przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało 15 radnych, natomiast 5 było przeciw.

W ramach kolejnego punktu obrad Burmistrz Wiesław Janiszewski przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok, natomiast Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło omówił sprawozdanie finansowe. Zgodnie z procedurą przedstawiona została również informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a następnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium odczytał jej przewodniczący Henryk Fuchs. Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny głosowało 15 radnych, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. W przypadku głosowania nad absolutorium za jego udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny głosowało 15 radnych, a 5 było przeciw.

W dalszej części posiedzenia Rady Miejskiej pierwsze z podjętych uchwał wiązały się ze zmianami w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Następna uchwała dotyczyła rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata, a odnosiła się do arkuszy organizacyjnych pracy jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Na mocy kolejnej uchwały powołano Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023. Tworzą go radni Stanisław Breza, Waldemar Mitura, Artur Sola i Artur Szwed. Kandydatów na ławników dotyczyła również uchwała w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania ich wykazu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach w celu zasięgnięcia o nich informacji. Następnie radni przegłosowali uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. W końcowej części obrad radni mogli odnieść się do informacji na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej. Zamknięcie posiedzenia Rady Miejskiej poprzedziły wolne głosy.

Info: czerwionka-leszczyny.pl