W związku z otrzymaną prośbą, zamieszczamy poniżej informację na temat projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do dorosłych, pracujących mieszkańców województwa śląskiego, realizowanego w ramach osi priorytetowej 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji cyfrowych.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Tytuł projektu: Kuźnia Kompetencji Kluczowych

Organizator: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang

Instytucja Nadzorująca Realizację Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

Gdzie i kiedy realizowany jest projekt?

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.

Kto może skorzystać ze szkoleń?

Warunek obligatoryjny:

 • Osoby dorosłe, po 25 roku życia
 • Osoby pracujące
 • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. :

 • są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka)
 • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami po 50 roku życia
 • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie
 • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )

Ile osób ma zostać przeszkolonych w projekcie?

Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia.

Jakie działa zostały zaplanowane w projekcie?

Projekt zakłada dwa rodzaje działań:

 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach zaawansowania!
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC – DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy – 100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych; zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych

Czy szkolenia będą płatne?

Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia:

 • 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC – jedynie 2,88 zł/h lekcyjną!
 • 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF – jedynie 3,08 zł/h lekcyjną!
 • 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – jedynie 2,86 zł/h lekcyjną!
 • 100 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,3 zł/h lekcyjną!
 • 150 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,49zł/h lekcyjną!
 • 300 h moduł szkolenia z kompetencji cyfrowych zakończony egzaminem DIGCOMP zgodnym ze standardem ECCC – jedynie 3,32zł/h lekcyjną

Dodatkowe korzyści:

 • W ramach każdego kursu gwarantujemy : podręcznik, ćwiczenia* oraz materiały szkoleniowe.
 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Lektorów i Trenerów.
 • Projekt zakłada utworzenie grup szkoleniowych blisko miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników.
 • Każda forma wsparcia zakończona jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

Gdzie można uzyskać bliższe informacje na temat projektu?

 • pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943
 • pisząc maila na adres: slaskie@masterlang.eu
 • wchodząc na stronę internetową projektu: Masterlang.pl/kuzniakk

Info: ornontowice.pl