Na 4 października godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów ul. Niepodległości 7 , knurowski magistrat ogłosił Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami  oraz wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, który obejmuje rejon ul. Jerzego Ziętka, Szpitalnej, 26 Stycznia i ulicy Zimowej, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 września do 25 października 2017.

Przedmiotowe Obwieszczenie dotyczy zmiany w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w którym:
dopuszcza się zabudowę mieszkaniową na działce między Intermarche, a zabudową szeregową osiedla „Cztery Pory Roku” oraz koryguje się zapisy dotyczące dopuszczonej zabudowy na działce narożnej ul. 26-Stycznia – ul.Szpitalna – mówi nam Krzysztof Stryczek Kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów.

Do projektu można wnieść uwagi, pamiętać jednak należy, że nieprzekraczalny termin mija 9 listopada 2017. Na piśmie lub drogą elektroniczną. Szczegóły znajdują się w Obwieszczeniu.

Przy okazji zapytaliśmy Pana Kierownika o to jakie jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz jaki jest zakres prac przewidzianych w tym etapie i na kiedy planowane jest ich zakończenie?

Pojawiają się inwestorzy zainteresowani SSE w Knurowie, przede wszystkim są to wizje w terenie. Aby uatrakcyjnić tereny i przyśpieszyć podjęcie decyzji o inwestowaniu na przedmiotowym terenie, podjęliśmy zadanie budowy drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem – mówi Stryczek.   Zakres inwestycji pn.”Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie” obejmuje: – budowę drogi, – budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej – wykonanie odwodnienia – wykonanie pozostałej infrastruktury tj.: kanalizacji sanitarnej,
wodociągu, oświetlenia. Prace powinny zakończyć się do końca roku.